Oficiální certifikované Cambridge Exam Preparation centrum

Obecně platné podmínky

1. Zveřejněné obchodní podmínky jsou k nahlédnutí na internetových stránkách anglo.cz. Informaci o této skutečnosti účastník/účastnice kurzu obdrží před podpisem smlouvy, resp. před uhrazením poplatku za kurz. Úhradou kurzu účastník/účastnice kurzu stvrzuje, že se seznámil/a s obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.

2.1. Jsme zodpovědni za plnění uveřejněných podmínek výuky: termínu, rozsahu výuky, ceny, kvality plnění a lektorského zajištění.

2.2. Účastník kurzu nese plnou zodpovědnost za svůj studijní/akademický úspěch, zejména:

 • navštěvuje výuku,
 • zapojuje se do třídních aktivit,
 • plní instrukce a dbá rad svého učitele/lektora,
 • plní jím zadávané úkoly,
 • plní vše úkoly a zadání kurzu.

V opačném případě neneseme žádnou zodpovědnost za jeho studijní/akademický neúspěch.

3. Zájemci bude doporučeno zapsat se do kurzu, který odpovídá jím dosažené úrovni jazykového vzdělání. Účastník kurzu je povinen si zjistit svoji znalostní úroveň prostřednictvím online testu příslušného jazyka, který je umístěn na stránkách anglo.cz. Pokud tak neučiní, nejsme zodpovědni za jeho studijní či akademický neúspěch.

4. Není-li stanoveno jinak, náklady na pořízení učebnic nejsou zahrnuty do ceny kurzu.

5 .Délka jedné lekce (výukového bloku) je 90 minut, pokud ve specifikaci kurzu není uvedeno jinak.

6. Potvrzení o účasti na kurzu se vystavuje pouze tehdy, pokud byl účastník kurzu přítomen alespoň na 75 % z celkového počtu vyučovacích lekcí.

7. Minimální věk účastníka kurzu je 15 let, není-li sjednáno jinak.

8. Kurzovné je splatné až po doručení potvrzovacího e-mailu, který obsahuje fakturu. Po jeho obdržení je třeba kurzovné uhradit bankovním převodem na účet anglo.cz.

9. Pro účely vystavení faktury je účastník kurzu povinen nám sdělit datum narození a adresu trvalého nebo přechodného bydliště. V případě, že plátcem je právnická osoba, je objednavatel povinen uvést IČO a sídlo této právnické osoby.

10. Zájemce může být do kurzu zapsán pouze v případě, že platba (100% ceny) za kurz došla na bankovní účet anglo.cz alespoň jeden den před zahájením kurzu. Zápis probíhá v pořadí, v jakém se zájemci přihlásili.

11. Pokud platba celého kurzovného nedojde včas (tzn. před první lekcí), ztrácí účastník nárok účastnit se kurzu.

12. Ceny platné k okamžiku přihlášení jsou uvedeny v příslušném aktuálním prospektu s nabídkou kurzů.

13. Pro všechny účastníky kurzů platí snížené poplatky za zkoušky, pokud se ke zkouškám zaregistrují u nás.

Slevy

 1. Za zápis přímých rodinných příslušníků účastníka kurzu se kurzovné snižuje o 10%.
 2. Všichni učitelé angličtiny a důchodci mohou na všechny kurzy uplatnit slevu ve výši 15%.
 3. Při obsazení dvou kurzů se poskytuje sleva ve výši 10% z cenově výhodnějšího kurzu.
 4. Pokud stávající účastník kurzu zaplatí kurzovné na další kurz ve stanoveném termínu, obdrží automaticky slevu 10%.
 5. Slevy jsou poskytovány z nezlevněné ceny kurzu a na jednu osobu lze uplatnit pouze jednu z těchto slev.
 6. Všichni středoškolští studenti jsou oprávněni získat slevu 10 % z přípravných kurzů ke zkouškám za předpokladu, že předloží příslušné potvrzení o studiu podepsané ředitelem jejich školy.
 7. Žádnou ze slev nelze uplatnit zpětně a slevy nelze sčítat.

Vrácení kurzovného a podmínky pro stornování kurzu

 1. V případě stornování kurzu mají účastníci kurzu nárok na vrácení kurzovného za těchto podmínek:
 2. a) Stornování před zahájením kurzu: vrácení zaplaceného kurzovného po odečtení správního poplatku ve výši 500 Kč.
 3. b) Stornování během prvního vyučovacího týdne: vrácení zaplaceného kurzovného po odečtení správního poplatku ve výši 20 % ceny kurzu.
 4. c) Pokud ze zdravotních důvodů nemůžete kurz dále navštěvovat a svůj zdravotní stav prokážete potvrzením od lékaře, bude Vám vrácena částka odpovídající nevyužitým hodinám s odečtením správního poplatku ve výši 500 Kč. Stornování kurzu za těchto podmínek je možné pouze během první poloviny trvání kurzu.
 5. d) V případě změny v zaměstnání nebo studiu nebo v případě cesty do zahraničí Vám bohužel kurzovné vrátit nemůžeme.
 6. Pokud se kurz z důvodu malého počtu účastníků neuskuteční a dotyčný/dotyčná nepřijme žádnou alternativu, bude mu/jí vráceno celé kurzovné.
 7. Jako relevantní důvod reklamace nebude uznáno zrušení hodiny ze strany anglo.cz. Avšak anglo.cz se zavazuje zajistit náhradní termín výuky či adekvátně prodloužit trvání kurzu.
 8. Garance správné úrovně kurzu, tj. možnost vrácení kurzovného s ohledem na vhodnost studentem (účastníkem kurzu) zvoleného kurzu vzhledem k jeho dosavadním jazykovým znalostem, se vztahuje pouze na účastníky kurzu, kteří si před objednáním příslušného kurzu vyplnili online test na www.anglo.cz a zapsali se do kurzu dle výsledku tohoto testu. V případě reklamace klientem, který se do kurzu přihlásil bez vyplnění online testu, či se přihlásil do kurzu jiné úrovně, než které dosáhl v předmětném testu, je anglo.cz oprávněno tuto reklamaci odmítnout.
 9. anglo.cz si vyhrazuje právo odmítnout či vyloučit z kurzu studenta, jenž porušuje základní zásady občanského soužití, či studenta, u něhož vyjde najevo, že není objektivně schopen zvládat výuku. V případě dodatečného vyloučení má student nárok na vrácení kurzovného v rozsahu lekcí, které po vyloučení do konce kurzu zbývají.
 10. Rozdělení do kurzů / velikost tříd:

(1) Zařazení účastníka/účastnice studia do určitého kurzu proběhne na základě vstupního online testu.

(2) Místa v kurzech nejsou přenosná.

(3) Naše kurzy mají nejvýše 10 (konverzační kurzy a přípravné kurzy ke zkouškám Cambridge) nebo 12 (obecná angličtina, business angličtina) účastníků.

 1. Odpovědnost / vyšší moc:

Nejsme zodpovědni za výpadek ve svých plněních z důvodu vyšší moci (např. přírodních katastrof, požáru, záplav, války, úředních nařízení a všech ostatních okolností, které jsou mimo kontrolu smluvních stran).

Jsem Marina Dowden, zakladatelka a lektorka jazykových kurzů angličtiny anglo.cz.

Kontakty

Pobočka Malá Strana

Josefská 626/7, 118 00, Praha 1.

Pobočka Černý Most

Kučerova 807/15, 19800, Praha 9.

Tel.: +420 601 379 989

E-mail: info@anglo.cz

Work With Us

Provozní doba

pondělí
25.09
15:00 - 20:00
úterý
26.09
15:00 - 20:00
středa
27.09
15:00 - 20:00
čtvrtek
28.09
15:00 - 20:00
pátek
29.09
15:00 - 20:00
sobota
30.09
ZAVŘENO
neděle
01.10
ZAVŘENO