A Certified Cambridge Exam Preparation Centre

Obecně platné podmínky

Zveřejněné obchodní podmínky jsou k nahlédnutí na internetových stránkách anglo.cz. Informaci o této skutečnosti účastník/účastnice kurzu obdrží před podpisem smlouvy, resp. před uhrazením poplatku za kurz. Úhradou kurzu účastník/účastnice kurzu stvrzuje, že se seznámil/a s obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.

Jsme zodpovědni za plnění uveřejněných podmínek výuky: termínu, rozsahu výuky, ceny, kvality plnění a lektorského zajištění.

Účastník kurzu nese plnou zodpovědnost za svůj studijní/akademický úspěch, zejména:

 • navštěvuje výuku,
 • zapojuje se do třídních aktivit,
 • plní instrukce a dbá rad svého učitele/lektora,
 • plní jím zadávané úkoly,
 • plní vše úkoly a zadání kurzu.

V opačném případě neneseme žádnou zodpovědnost za jeho studijní/akademický neúspěch.

Zájemci bude doporučeno zapsat se do kurzu, který odpovídá jím dosažené úrovni jazykového vzdělání. Účastník kurzu je povinen si zjistit svoji znalostní úroveň prostřednictvím online testu příslušného jazyka, který je umístěn na stránkách anglo.cz. Pokud tak neučiní, nejsme zodpovědni za jeho studijní či akademický neúspěch.

Není-li stanoveno jinak, náklady na pořízení učebnic nejsou zahrnuty do ceny kurzu.

Délka jedné lekce (výukového bloku) je 90 minut, pokud ve specifikaci kurzu není uvedeno jinak.

Potvrzení o účasti na kurzu se vystavuje pouze tehdy, pokud byl účastník kurzu přítomen alespoň na 75 % z celkového počtu vyučovacích lekcí.

Minimální věk účastníka kurzu je 15 let, není-li sjednáno jinak.

Kurzovné je splatné až po doručení potvrzovacího e-mailu, který obsahuje fakturu. Po jeho obdržení je třeba kurzovné uhradit bankovním převodem na účet anglo.cz.

Pro účely vystavení faktury je účastník kurzu povinen nám sdělit datum narození a adresu trvalého nebo přechodného bydliště. V případě, že plátcem je právnická osoba, je objednavatel povinen uvést IČO a sídlo této právnické osoby.

Zájemce může být do kurzu zapsán pouze v případě, že platba (100% ceny) za kurz došla na bankovní účet anglo.cz alespoň jeden den před zahájením kurzu. Zápis probíhá v pořadí, v jakém se zájemci přihlásili.

Pokud platba celého kurzovného nedojde včas (tzn. před první lekcí), ztrácí účastník nárok účastnit se kurzu.

Ceny platné k okamžiku přihlášení jsou uvedeny v příslušném aktuálním prospektu s nabídkou kurzů.

Pro všechny účastníky kurzů platí snížené poplatky za zkoušky, pokud se ke zkouškám zaregistrují u nás.

1. Slevy

Za zápis přímých rodinných příslušníků účastníka kurzu se kurzovné snižuje o 10%.

Všichni učitelé angličtiny a důchodci mohou na všechny kurzy uplatnit slevu ve výši 15%.

Žádnou ze slev nelze uplatnit zpětně a slevy nelze sčítat.

2. Storno podmínky

Tyto storno podmínky (dále jen "podmínky") jsou součástí smlouvy mezi školou a účastníkem kurzu o jazykových kurzech a souvisejících službách. Účastník/účastnice kurzu se zavazuje dodržovat podmínky uvedené v těchto Zásadách.

Storno lhůta

Student může zrušit plánovanou individuální lekce písemným oznámením (sms) Jazykové škole nejméně 24 hodin před plánovaným začátkem lekce.

Storno poplatky

 • Pokud student zruší lekci alespoň 24 hodin předem, neplatí žádné storno poplatky.

 • Pokud Student zruší lekci do 24 hodin před plánovaným začátkem, bude mu účtován plný poplatek za lekci.

Vypršení platnosti a využití balíčku

 • Předplacený balíček deseti lekcí (dále jen "balíček") musí být využit do tří po sobě jdoucích měsíců od data první lekce.

 • Lekce nevyužité ve stanoveném tříměsíčním období propadají a peníze se nevracejí ani neprodlužují.

Pravidla pro vrácení peněz

Za nevyužité lekce v rámci balíčku po uplynutí tříměsíční doby platnosti se peníze nevracejí.

Zmeškané lekce

Za zmeškané lekce ze strany studenta se neposkytují žádné náhrady ani náhradní lekce.

Vyšší moc

Jazyková škola si vyhrazuje právo zrušit, přesunout nebo upravit lekce nebo Balíček v případě nepředvídaných okolností nebo vyšší moci, mimo jiné včetně přírodních katastrof, vládních opatření nebo jiných událostí, které Jazyková škola nemůže ovlivnit.

Ukončení ze strany Jazykové školy

Jazyková škola si vyhrazuje právo ukončit zápis studenta z důvodů, které zahrnují mimo jiné porušení školního řádu, rušivé chování nebo neplnění studijních požadavků.

Změny zásad

 • Jazyková škola si vyhrazuje právo změnit tyto zásady pro zrušení studia. Jakékoli změny budou studentovi oznámeny písemně.
  Přihlášením do kurzu jazykové školy

 • Účastník kurzu potvrzuje, že si přečetl, porozuměl a souhlasí s podmínkami těchto Stornopodmínek, včetně požadavku na 24hodinové oznámení o zrušení kurzu a tříměsíční platnosti předplaceného balíčku lekcí.

I'm Marina Dowden, a founder of anglo.cz English language school and also present a number of the courses.

Contact

Malá Strana branch

Josefská 626/7, 118 00, Prague 1.

Černý Most branch

Kučerova 807/15, 19800, Prague 9.

Tel.: +420 601 379 989

E-mail: info@anglo.cz

Work With Us

Opening hours

Monday
15.07
15:00 - 20:00
Tuesday
16.07
15:00 - 20:00
Wednesday
17.07
15:00 - 20:00
Thursday
18.07
15:00 - 20:00
Friday
19.07
15:00 - 20:00
Saturday
20.07
CLOSED
Sunday
21.07
CLOSED